credit fund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

credit fund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm credit fund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của credit fund.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • credit fund

    * kinh tế

    vốn cho vay