credited nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

credited nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm credited giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của credited.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • credited

  (usually followed by `to') given credit for

  an invention credited to Edison

  Similar:

  credit: give someone credit for something

  We credited her for saving our jobs

  accredit: ascribe an achievement to

  She was not properly credited in the program

  Synonyms: credit

  credit: accounting: enter as credit

  We credit your account with $100

  Antonyms: debit

  credit: have trust in; trust in the truth or veracity of

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).