debit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

debit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm debit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của debit.

Từ điển Anh Việt

 • debit

  /'debit/

  * danh từ

  sự ghi nợ

  to put to the debit of somebody: ghi vào sổ nợ của ai

  món nợ khoản nợ

  (kế toán) bên nợ

  * ngoại động từ

  ghi (một món nợ) vào sổ nợ (debit against, to) ghi (một món nợ) vào sổ ai

 • debit

  (toán kinh tế) sức bán, tiền thu nhập (của hãng buôn); số tiền thiếu; (cơ học) lưu lượng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • debit

  * kinh tế

  bên nợ

  ghi nợ

  ghi vào bên nợ

  khoản nợ

  số nợ

  * kỹ thuật

  bên nợ

  lưu lượng

  sản lượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • debit

  an accounting entry acknowledging sums that are owing

  Synonyms: debit entry

  Antonyms: credit

  enter as debit

  Antonyms: credit