credit-side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

credit-side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm credit-side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của credit-side.

Từ điển Anh Việt

  • credit-side

    * danh từ

    phần ghi những khoản thu vào tài khoản