credit limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

credit limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm credit limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của credit limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • credit limit

    * kinh tế

    mức tín dụng