credit test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

credit test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm credit test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của credit test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • credit test

    * kinh tế

    đánh giá rủi ro về khoản vay