computer users group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computer users group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computer users group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computer users group.

Từ điển Anh Việt

  • computer users group

    (Tech) nhóm người dùng máy điện toán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • computer users group

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm người sử dụng máy tính