computer industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computer industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computer industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computer industry.

Từ điển Anh Việt

  • computer industry

    (Tech) kỹ nghệ điện toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • computer industry

    the manufacturers of computers considered collectively