computer expert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computer expert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computer expert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computer expert.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • computer expert

    an authority on computers and computing

    Synonyms: computer guru

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).