color streaks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color streaks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color streaks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color streaks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color streaks

    * kỹ thuật

    sọc màu

    vạch màu

    vân màu