color signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color signal

    * kỹ thuật

    tín hiệu màu