color scotoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color scotoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color scotoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color scotoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color scotoma

    * kỹ thuật

    y học:

    ám điểm màu