color flicker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color flicker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color flicker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color flicker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color flicker

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự nhấp nháy màu