color discrimination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color discrimination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color discrimination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color discrimination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color discrimination

    * kỹ thuật

    sự phân biệt màu