color coordinates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color coordinates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color coordinates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color coordinates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color coordinates

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tạo độ màu