color change nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color change nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color change giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color change.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color change

    * kỹ thuật

    sự đổi màu

    sự thay đổi màu