cob work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cob work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cob work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cob work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cob work

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà bằng đất nhồi rơm