cobaltammine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cobaltammine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cobaltammine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cobaltammine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cobaltammine

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cobantamin