cast valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cast valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cast valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cast valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cast valve

    * kỹ thuật

    van đúc