cash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cash.

Từ điển Anh Việt

 • cash

  /kæʃ/

  * danh từ (không có số nhiều)

  tiền, tiền mặt

  I have no cash with me: tôi không có tiền mặt

  to be in cash

  có tiền

  to be out of cash

  không có tiền, cạn tiền

  to be rolling in cash

  tiền nhiều như nước

  to be short of cash

  thiếu tiền

  cash down

  (xem) down

  cash on delivery

  ((viết tắt) C.O.D) trả tiền lúc nhận hàng

  for prompt cash

  (xem) prompt

  ready cash

  tiền mặt

  sold for cash

  bán lấy tiền mặt

  * ngoại động từ

  trả tiền mặt, lĩnh tiền mặt

  to cash in

  gởi tiền ở ngân hàng

  (thông tục) chết

  to cash in on

  kiếm chác được ở

 • Cash

  (Econ) Tiền mặt.

  + Theo nghĩa chung nhất, thuật ngữ chỉ tiền bao gồm TIỀN MẶT và TIỀN GỬI NGÂN HÀNG.

 • cash

  (toán kinh tế) tiền mặt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cash

  * kinh tế

  đổi (phiếu) thành tiền

  đổi tiền mặt

  tiền mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cash

  money in the form of bills or coins

  there is a desperate shortage of hard cash

  Synonyms: hard cash, hard currency

  prompt payment for goods or services in currency or by check

  Synonyms: immediate payment

  Antonyms: credit

  United States country music singer and songwriter (1932-2003)

  Synonyms: Johnny Cash, John Cash

  exchange for cash

  I cashed the check as soon as it arrived in the mail

  Synonyms: cash in