cashier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cashier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cashier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cashier.

Từ điển Anh Việt

 • cashier

  /kə'ʃiə/

  * danh từ

  thủ quỹ

  * ngoại động từ

  cách chức, thải ra

  (quân sự) tước quân hàm (sĩ quan bộ binh và hải quân)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cashier

  * kinh tế

  cách chức

  cán bộ tài vụ...

  đuổi việc

  sa thải

  thu ngân

  thủ quỹ

  * kỹ thuật

  ngân tính viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cashier

  a person responsible for receiving payments for goods and services (as in a shop or restaurant)

  discard or do away with

  cashier the literal sense of this word

  discharge with dishonor, as in the army

  Similar:

  teller: an employee of a bank who receives and pays out money

  Synonyms: bank clerk