cash bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cash bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cash bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cash bid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cash bid

    * kinh tế

    giá hỏi mua bằng tiền mặt