cash box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cash box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cash box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cash box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cash box

  * kinh tế

  hộp tiền

  két

  két tiền mặt

  tráp (đựng tiền)