cash need nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cash need nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cash need giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cash need.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cash need

    * kinh tế

    nhu cầu tiền mặt