cash hoop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cash hoop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cash hoop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cash hoop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cash hoop

    * kinh tế

    vành đai