cash day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cash day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cash day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cash day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cash day

    * kinh tế

    ngày trả tiền