cashless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cashless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cashless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cashless.

Từ điển Anh Việt

  • cashless

    xem cash