book of jonah nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

book of jonah nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm book of jonah giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của book of jonah.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • book of jonah

    Similar:

    jonah: a book in the Old Testament that tells the story of Jonah and the whale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).