book of genesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

book of genesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm book of genesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của book of genesis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • book of genesis

    Similar:

    genesis: the first book of the Old Testament: tells of Creation; Adam and Eve; the Fall of Man; Cain and Abel; Noah and the flood; God's covenant with Abraham; Abraham and Isaac; Jacob and Esau; Joseph and his brothers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).