band selector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

band selector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm band selector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của band selector.

Từ điển Anh Việt

  • band selector

    (Tech) bộ chọn dải sóng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • band selector

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ chọn dải tần