aper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aper.

Từ điển Anh Việt

  • aper

    xem ape

Từ điển Anh Anh - Wordnet