apertura thoracis superior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apertura thoracis superior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apertura thoracis superior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apertura thoracis superior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apertura thoracis superior

    * kỹ thuật

    y học:

    lỗ trên lồng ngực