apertura pelvis inferior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apertura pelvis inferior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apertura pelvis inferior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apertura pelvis inferior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apertura pelvis inferior

    * kỹ thuật

    y học:

    eo dưới