apertura sinus sphenoidalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apertura sinus sphenoidalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apertura sinus sphenoidalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apertura sinus sphenoidalis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apertura sinus sphenoidalis

    * kỹ thuật

    y học:

    lô xoang bướm