apertura piritormis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apertura piritormis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apertura piritormis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apertura piritormis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apertura piritormis

    * kỹ thuật

    lỗ hình quả lê