apercu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apercu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apercu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apercu.

Từ điển Anh Việt

  • apercu

    /,æpə:'sju:/

    * danh từ

    tổng quan, đại cương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apercu

    a short synopsis