apery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apery.

Từ điển Anh Việt

 • apery

  /'eipəri/

  * danh từ

  sự bắt chước lố lăng

  trò khỉ, trò bắt chước

  chuồng khỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apery

  the act of mimicking; imitative behavior

  Synonyms: mimicry