american cheese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american cheese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american cheese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american cheese.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • american cheese

    * kinh tế

    fomat mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet