americanize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

americanize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm americanize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của americanize.

Từ điển Anh Việt

 • americanize

  /ə'merikənɑiz/ (Americanise) /ə'merikənɑiz/

  * ngoại động từ

  Mỹ hoá

  cho nhập quốc tịch Mỹ

  * nội động từ

  Mỹ hoá

  dùng những từ ngữ đặc Mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • americanize

  make American in character

  The year in the US has completely Americanized him

  Synonyms: Americanise

  become American in character

  After a year in Iowa, he has totally Americanized

  Synonyms: Americanise