abstract testing methodology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstract testing methodology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstract testing methodology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstract testing methodology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abstract testing methodology

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp kiểm thử trừu tượng