abstract art nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstract art nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstract art giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstract art.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abstract art

    Similar:

    abstractionism: an abstract genre of art; artistic content depends on internal form rather than pictorial representation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).