abstract political economics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstract political economics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstract political economics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstract political economics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abstract political economics

    * kinh tế

    kinh tế chính trị học trừu tượng