tẩy vết mực trong Tiếng Anh là gì?

tẩy vết mực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy vết mực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy vết mực

    to erase ink stains