tẩy máy chữ trong Tiếng Anh là gì?

tẩy máy chữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy máy chữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy máy chữ

    typewrite eraser