tẩy chay để bắt hạ giá trong Tiếng Anh là gì?

tẩy chay để bắt hạ giá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy chay để bắt hạ giá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy chay để bắt hạ giá

    * thngữ

    buyer's strike