tẩy lễ đường trong Tiếng Anh là gì?

tẩy lễ đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy lễ đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy lễ đường

    baptistry