tẩy sạch trong Tiếng Anh là gì?

tẩy sạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy sạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy sạch

    wash, eradicate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tẩy sạch

    to clean up