tẩy đi trong Tiếng Anh là gì?

tẩy đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy đi

    * thngữ

    to wash out, to wipe off