nhổ trại trong Tiếng Anh là gì?

nhổ trại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ trại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ trại

    to strike camp

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhổ trại

    Strike (break up) camp

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhổ trại

    strike (break up) camp