nhổ ra khỏi trong Tiếng Anh là gì?

nhổ ra khỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ ra khỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ ra khỏi

    * thngữ

    to drive out